Siegbert

Tarrasch


"Šach, podobne ako láska či hudba, má silu spraviť človeka šťastným."

Vishwanathan

Anand


"V šachu, rovnako ako v živote, sú pre úspech nevyhnutné znalosti, tvrdá práca a kus šťastia."

Robert James

Fischer


"O tom je šach. Raz dáte súperovi lekciu, inokedy dá lekciu on vám."

José Raúl

Capablanca


"Dobrý hráč má stále šťastie."

SÚHLAS S VYHOTOVENÍM A POUŽITÍM FOTOGRAFICKÝCH SNÍMOK A SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

podpisom prihlášky do šachového krúžku alebo akadémie organizovaného Šachovým klubom Junior pri CVČ Banská Bystrica a MOMS, sídlom Jelšova 17, Banská Bystrica 974 01, IČO 35982691 (ďalej len Spoločnosť) vyjadrujem:

súhlas s vyhotovením a použitím fotografických snímok osoby maloletého v priestoroch (exteriér, interiér) ich zverejnením a súhlas so spracúvaním osobných údajov maloletého a mojej osoby podľa Zákona o ochrane osobných údajov v rozsahu osobných údajov uvedených v tomto súhlase.

Tento súhlas udeľujem na marketingové účely – použitie fotografických snímok maloletého prostredníctvom vlastnej webovej stránky Spoločnosti, ďalej aj prostredníctvom spoločností prevádzkujúcich príslušné sociálne siete Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Linkedin, Flickr, Tripadvisor ako aj prostredníctvom letákov Spoločnosti a zaradenia osobných údajov mojej osoby a osoby maloletého v rozsahu uvedenom v tomto súhlase do databázy Spoločnosti na účel marketingového oslovenia formou sms textovej správy a/alebo e-mailom.

Súhlas udeľujem Spoločnosti na neobmedzené obdobie od udelenia tohto súhlasu. Som si vedomý/á, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným Spoločnosti.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle ustanovenia § 28 zákona o ochrane osobných údajov a že mi pred získaním mojich osobných údajov boli poskytnuté Spoločnosťou všetky informácie podľa ustanovenia § 15 Zákona o ochrane osobných údajov.

Informácia podľa ustanovenia § 15 zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“ v príslušnom gramatickom tvare),

Prevádzkovateľom je Šachový klub Junior pri CVČ Banská Bystrica a MOMS, Jelšová 17, 97401 Banská Bystrica, IČO 35982691 (ďalej ako „Spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“).

Sprostredkovateľom sú spoločnosti prevádzkujúce príslušné sociálne siete Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Linkedin, Flickr, Tripadvisor. Identifikačné údaje spoločností sú k dispozícii na ich príslušnej webovej domovskej stránke.

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je marketing a zaradenie do databázy prevádzkovateľa na účel marketingového oslovenia.

Osobné údaje nie je dotknutá osoba povinná poskytnúť prevádzkovateľovi. Osobné údaje poskytuje dotknutá osoba prevádzkovateľovi dobrovoľne.

Ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov požadovaný prevádzkovateľom na ním stanovené účely, prevádzkovateľ nezaradí dotknutú osobu do uvedenej databázy a nepoužije jej osobné údaje na marketingové účely.

Rozsah a zoznam spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby je : fotografická snímka/y maloletého, meno a priezvisko maloletého a zákonného zástupcu, bydlisko maloletého, telefónne číslo, e-mailová adresa zákonného zástupcu maloletého.

Prevádzkovateľ archivuje a uchováva osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby po dobu 3 rokov odo dňa udelenia súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov. Prevádzkovateľ poskytnuté osobné údaje v rozsahu fotografickej snímky/snímok dotknutej osoby maloletého zverejňuje prostredníctvom vlastnej webovej stránky, ďalej aj prostredníctvom spoločností prevádzkujúcich príslušné sociálne siete Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Linkedin, Flickr, Tripadvisor a letákov prevádzkovateľa.

Práva dotknutej osoby pri spracovaní osobných údajov sú upravené najmä v ustanovení § 28 Zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

  1. a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  2. b) informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
  3. c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  4. d) zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  5. e) opravu alebo likvidáciu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  6. f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
  7. g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  8. h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

Oprávnenie získavať osobné údaje v mene prevádzkovateľa vyplýva oprávneným osobám z ich pracovnoprávneho vzťahu s prevádzkovateľom.

Oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene prevádzkovateľa, môže dotknutá osoba žiadať písomnou formou od prevádzkovateľa na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

General Data Protection Regulation (GDPR)


On May 25, 2018, the European Union's General Data Protection Regulation (GDPR) will go into effect across all European Union markets. We believe this presents a new opportunity for marketers to strengthen their brand loyalty by focusing on consumer privacy while delivering amazing experiences. Think of it as experiential privacy — having privacy be a key part of the customer experience, through relevant privacy notices presented in context and choices that are on brand. More info about GDPR.


© 2024 ŠK Junior CVČ Banská Bystrica
FLICKR fotogaléria